Darja Kričaj

Zasebna patronažna dejavnost 

Darja Kričaj, dipl. med.s.

Na Vasi 11

3205 Vitanje

Mobitel: 041-907-508

Elektronski naslov: darja.kricaj@t-2.si

 


Delovni čas: 

Ponedeljek-petek: od 7.00 do 15.00

Sobote, nedelje in prazniki: po potrebi oz. naročilu,

vključenost v dežurno službo patronažnih medicinskih sester

 


Obseg patronažnega terena: 

Zasebno polivalentno patronažno službo izvajam v skladu s koncesijsko pogodbo na območju celotne občine Vitanje.

Kurativne patronažne obiske izvajam po naročilu zdravnika, preventivne patronažne obiske pa po navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni v okviru Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

 

Povezava do zemljevida;

 

 


V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah – v nadaljevanju ZPP (Uradni list RS, št. 15/08) izdajam naslednje 

 

OBVESTILO

 

Zakon o pacientovih pravicah predpisuje na kakšen način so varovane pacientove pravice.   

Dolžnost izvajalca zdravstvenih storitev je, da obravnava kršitev pacientovih pravic v primeru prve obravnave.

 

Pristojna oseba za obravnavo kršitev pacientovih pravic v primeru prve obravnave je:

Silva Vodovnik, vms, Kovaška cesta 22, 3214 Zreče,

 telefon: 041-252-995, e-naslov: silva.vodovnik@hotmail.com. 

Prvo zahtevo lahko vložite ustno ali pisno vsako sredo med 12:00 in 14:00 v prostorih pisarne, po pošti ali po 

e-pošti.

 

59. člen ZPP določa rok za vložitev prve zahteve:

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi. Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih stavkov, če je za kršitev zvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

Ustna zahteva se vloži pri pristojni osebi, lahko tudi pri izvajalcu zdravstvenih storitev (1.odstavek 60. člena ZPP). Ustno zahtevo se sprejme na zapisnik, ki poleg podpisa pacienta in pristojne osebe vsebuje zlasti:

– osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta,

– opis domnevne kršitve pacientovih pravic,

– podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih,

– podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,

– čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,

– morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in

– morebitni predlog za rešitev spora.

Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve.

Pisna zahteva, ki vsebuje sestavine iz prejšnjega odstavka, se vloži pri izvajalcu zdravstvenih storitev, kjer je domnevna kršitev nastala. Če se iz pisne zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil ali če je zahteva žaljiva ali prepozna, se zahteve ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan. Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, pristojna oseba pacienta pozove, da zahtevo v določenem roku dopolni. Če pacient zahteve v roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil. V pozivu za dopolnitev zahteve se pacienta opozori na pravne posledice, če zahteve ne bo dopolnil.

Na podlagi predhodne pisne privolitve pacienta lahko pristojna oseba vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na obravnavano kršitev.

 

Pacient ima pravico do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.  V skladu z 49. členom ZPP pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic.

 

Najbližji zastopnik pacientovih pravic je;


Cvetka Jurak

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Celje

Ipavčeva 18

3000 Celje

Tel. številka: 03/ 42 51 161 in 031 660 770

E-pošta: cvetka.jurak(at)nijz.si 

 

Uradne ure:

Ponedeljek od 12:00 do 18:00

Torek od 7:00 do 13:00

 

Olga Petrak

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Celje

Ipavčeva 18

3000 Celje

Tel. številka: 03/ 42 51 161

E-pošta: olga.petrak(at)nijz.si

 

Uradne ure:

Sreda od 12:00 do 18:00

Petek od 07:30 do 13:30

 

Naročanje od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00 na tel. št.: 03/ 42 51 200