Jelka Pečar

Naslov: PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA
Jelka Pečar, dipl.m.s.
Graščinska cesta 11
3312 Prebold

Mobitel:
031 331 468
Elektronski naslov: jelka.pecar@gmail.com

 


DELOVNI ČAS: Delovni čas po pogodbi  o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije:

Ponedeljek - petek: 07:00 - 15:00
Sobote, nedelje in prazniki: po naročilu


 

NADOMEŠČANJE:

V primeru odsotnosti me nadomešča:
Martina Lesjak Povše, dipl.m.s.
Mobitel: 051 393 454
Elektronski naslov: martina.povse@siol.net


 

OBSEG PATRONAŽNEGA TERENA: Zasebno polivalentno patronažno dejavnost izvajam v skladu s koncesijsko pogodbo na naslednjih območjih občine Prebold :
Dolenja vas, Kaplja vas, Latkova vas

in območjih občine Braslovče:
Grajska vas, Orla vas, Trnava, Šentrupert, Zakl in Topovlje.

Kurativne patronažne obiske izvajam po naročilu zdravnika, preventivne pa po navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni v okviru Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

 


 

 


V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah – v nadaljevanju ZPP (Uradni list RS, št. 15/08) izdajam naslednje 
                                                     OBVESTILO

 

Za sprejem in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v Patronažni zdravstveni negi Jelka Pečar, dipl.m.s. je imenovana pristojna oseba:

Martina Lesjak Povše, Graščinska cesta 11, 3312 Prebold, telefon:051 393 454  

e-naslov: martina.povse@siol.net

 

Prvo zahtevo lahko vložite ustno ali pisno vsako sredo 7.30 - 8.00 v prostorih pisarne, po pošti ali po e-pošti.

 

59. člen ZPP določa rok za vložitev prve zahteve: Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi. Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih stavkov, če je za kršitev zvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

Ustna zahteva se vloži pri pristojni osebi, lahko tudi pri izvajalcu zdravstvenih storitev (1.odstavek 60. člena ZPP). Ustno zahtevo se sprejme na zapisnik, ki poleg podpisa pacienta in pristojne osebe vsebuje zlasti:

– osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta,

– opis domnevne kršitve pacientovih pravic,

– podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih,

– podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,

– čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,

– morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in

– morebitni predlog za rešitev spora.

Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve.

Pisna zahteva, ki vsebuje sestavine iz prejšnjega odstavka, se vloži pri izvajalcu zdravstvenih storitev, kjer je domnevna kršitev nastala. Če se iz pisne zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil ali če je zahteva žaljiva ali prepozna, se zahteve ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan. Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, pristojna oseba pacienta pozove, da zahtevo v določenem roku dopolni. Če pacient zahteve v roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil. V pozivu za dopolnitev zahteve se pacienta opozori na pravne posledice, če zahteve ne bo dopolnil.

Na podlagi predhodne pisne privolitve pacienta lahko pristojna oseba vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na obravnavano kršitev.

 

Pacient ima pravico do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.  V skladu z 49. členom ZPP pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic.

 

Najbližji zastopnik pacientovih pravic je :

 

Cvetka Jurak

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Celje

Ipavčeva 18

3000 Celje

Tel. številka: 03/ 42 51 161 in 031 660 770

E-pošta: cvetka.jurak(at)nijz.si 

 

Uradne ure:

Ponedeljek od 12:00 do 18:00

Torek od 7:00 do 13:00 


 

Olga Petrak

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Celje

Ipavčeva 18

3000 Celje

Tel. številka: 03/ 42 51 161

E-pošta: olga.petrak(at)nijz.si

 

Uradne ure:

Sreda od 12:00 do 18:00

Petek od 07:30 do 13:30

 

Naročanje od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00 na tel. št.: 03/ 42 51 200

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Povezava do zemljevida Prebolda z okolico: