Petra Lenart

Zasebna Patronaža in nega na domu
Petra Lenart,dipl.m.s.

Poljska c.1
3210 Slovenske Konjice

GSM: 041 890 521
e-naslov: petra.lenart@t-2.net

Delovni čas :
Od ponedeljka do petka od 7,00 do 15 ure
Sobote in nedelje samo nujni obiski

Kurativne patronažne obiske izvajam po naročilu zdravnika, preventivne pa po navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni v okviru Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.


Obseg terenskega območja :

Podjetniška ul., Blato, Breg pri Konjicah, Cesta pod Goro, Delavska cesta, Grajska ul, Gubčeva ul., Kajuhova ul., Kletna ul., Konjiška vas, Nova vas pri Konjicah, Poljska cesta, Prečna ul., Prešernova ul., Prežigal, Sp.Pristava, Škedenj, Špitalič, Taborniška ul., Ul.Anice Černejeve, Ul.Antona Janše, Ul.pri Izviru, Vrtna ul., Žiče, Žička c., Tolsti vrh, Cvetlična ul., Kraberk

V času odsotnosti me nadomešča : 

 

V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah – v nadaljevanju ZPP (Uradni list RS, št. 15/08) izdajam naslednje OBVESTILO :

 

Za sprejem in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v Zasebni Patronaži in zdravstveni nega na domu, Petra Lenart dipl.m.s, Poljska c.1 3210 Slov.Konjice

 

Prvo zahtevo lahko vložite ustno ali pisno vsako sredo 7.30 - 8.00 v prostorih pisarne, po pošti ali po e-pošti.

 

59. člen ZPP določa rok za vložitev prve zahteve: Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi. Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih stavkov, če je za kršitev zvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

Ustna zahteva se vloži pri pristojni osebi, lahko tudi pri izvajalcu zdravstvenih storitev (1.odstavek 60. člena ZPP). Ustno zahtevo se sprejme na zapisnik, ki poleg podpisa pacienta in pristojne osebe vsebuje zlasti:

– osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta,

– opis domnevne kršitve pacientovih pravic,

– podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih,

– podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,

– čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,

– morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in

– morebitni predlog za rešitev spora.

Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve.

Pisna zahteva, ki vsebuje sestavine iz prejšnjega odstavka, se vloži pri izvajalcu zdravstvenih storitev, kjer je domnevna kršitev nastala. Če se iz pisne zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil ali če je zahteva žaljiva ali prepozna, se zahteve ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan. Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, pristojna oseba pacienta pozove, da zahtevo v določenem roku dopolni. Če pacient zahteve v roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil. V pozivu za dopolnitev zahteve se pacienta opozori na pravne posledice, če zahteve ne bo dopolnil.

Na podlagi predhodne pisne privolitve pacienta lahko pristojna oseba vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na obravnavano kršitev.

 

Pacient ima pravico do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.  V skladu z 49. členom ZPP pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic.

 

Najbližji zastopnik pacientovih pravic je;

 

Olga Petrak

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Celje

Ipavčeva 18

3000 Celje

Tel. številka: 03/ 42 51 161

E-pošta: olga.petrak(at)nijz.si

 

Uradne ure:

Sreda od 12:00 do 18:00

Petek od 07:30 do 13:30

 

Naročanje od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00 na tel. št.: 03/ 42 51 200