Urška Flajs

 

Naslov: Patronaža in zdravstvena nega na domu

Urška Flajs dipl. med. ses.

Cankarjeva ul. 4

3310 Žalec

Mobitel: 031 795 071

Elektronski naslov: urskaflajs@gmail.com

 

DELOVNI ČAS: Delovni čas po pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije: Ponedeljek - petek: 07:00 - 15:00. Sobote, nedelje in prazniki: po potrebi na podlagi delovnega naloga osebnega zdravnika ali specialista.


NADOMEŠČANJE: V primeru odsotnosti me nadomešča: Tajana Vrbnjak viš.med.ses. Mobitel: 041 736 025


OBSEG PATRONAŽNEGA TERENA: Zasebno polivalentno patronažno dejavnost izvajam v skladu s koncesijsko pogodbo na naslednjem območju občine Braslovče:

Kraji: Braslovče, Kamenče, Rakovlje, Parižlje, Letuš, Podgorje pri Letušu, Dobrovlje od 1-29, Podvrh od 1-25 in 55-115, Presarje, Male Braslovče, Glinje, Poljče, Zgornje Gorče in Spodnje Gorče.

Kurativne patronažne obiske izvajam po naročilu zdravnika, preventivne pa po navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni v okviru Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.


 
 V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah – v nadaljevanju ZPP (Uradni list RS, št. 15/08) izdajam naslednje 

 

 OBVESTILO

 

Za sprejem in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v Patronaži in  zdravstveni negi na domu Urška Flajs, dipl.m.s. je imenovana pristojna oseba:

Tajana Vrbnjak, viš.med.s, Latkova vas 73, 3312 Prebold, telefon: 041 736 025.  

e-naslov: tajana.vrbnjak@gmail.com

 

Prvo zahtevo lahko vložite ustno ali pisno vsako sredo 7.30 - 8.00 v prostorih pisarne, po pošti ali po e-pošti.

 

59. člen ZPP določa rok za vložitev prve zahteve: Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi. Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih stavkov, če je za kršitev zvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

Ustna zahteva se vloži pri pristojni osebi, lahko tudi pri izvajalcu zdravstvenih storitev (1.odstavek 60. člena ZPP). Ustno zahtevo se sprejme na zapisnik, ki poleg podpisa pacienta in pristojne osebe vsebuje zlasti:

– osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta,

– opis domnevne kršitve pacientovih pravic,

– podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih,

– podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,

– čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,

– morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in

– morebitni predlog za rešitev spora.

Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve.

Pisna zahteva, ki vsebuje sestavine iz prejšnjega odstavka, se vloži pri izvajalcu zdravstvenih storitev, kjer je domnevna kršitev nastala. Če se iz pisne zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil ali če je zahteva žaljiva ali prepozna, se zahteve ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan. Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, pristojna oseba pacienta pozove, da zahtevo v določenem roku dopolni. Če pacient zahteve v roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil. V pozivu za dopolnitev zahteve se pacienta opozori na pravne posledice, če zahteve ne bo dopolnil.

Na podlagi predhodne pisne privolitve pacienta lahko pristojna oseba vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na obravnavano kršitev.

 

Pacient ima pravico do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.  V skladu z 49. členom ZPP pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic.

 

Najbližji zastopnik pacientovih pravic je;


Cvetka Jurak

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Celje

Ipavčeva 18

3000 Celje

Tel. številka: 03/ 42 51 161 in 031 660 770

E-pošta: cvetka.jurak(at)nijz.si 

 

Uradne ure:

Ponedeljek od 12:00 do 18:00

Torek od 7:00 do 13:00

 

Olga Petrak

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Celje

Ipavčeva 18

3000 Celje

Tel. številka: 03/ 42 51 161

E-pošta: olga.petrak(at)nijz.si

 

Uradne ure:

Sreda od 12:00 do 18:00

Petek od 07:30 do 13:30

 

Naročanje od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00 na tel. št.: 03/ 42 51 200

 


 

 

 

 

 

 

Povezava do zemljevida Braslovče z okolico