BIVEAL - Pirjevec in Sabadin

 

Naslov: BIVEAL -  Pirjevec in Sabadin d.n.o.,

Zdravstvena nega in skrb za pacienta na domu

Beblerjeva 2b

6000 Koper, p.p.875

Tel.: 05/6275 022

GSM: 031 622 237

e- naslov: stik@biveal.si


DELOVNI ČAS: od pon. do petka od 7h-8 ure zjutraj

                     sob.,ned. in praznike po potrebi, po naročilu lečečega zdravnika.

                     Na sedežu smo dosegljive od pon. do pet. od 8.15h do 10h, kasneje po telefonu.

                     Prekinitev dela: vsak dan med 14 in 16 uro.

 


OBSEG PATRONAŽNEGA DELA: Storitve zdravstvene nege na domu izvajamo na celotnem območju občine Koper (koncesijska pogodba od leta 1994), kurativo in preventivo. 

Povezava do zemljevida;


V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah – v nadaljevanju ZPP (Uradni list RS, št. 15/08) izdajam naslednje 

 

 OBVESTILO

 

Za sprejem in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v  BIVEAL- Pirjevec in Sabadin d.n.o, Zdravstvena nega in skrb za pacienta na domu so imenovane pristojne osebe:

Desanka Pirjevec, v.m.s,tel.031622 237,  Biserka Sabadin s.m.s,tel. 031 622 237, Beblerjeva 2b , 6000 Koper.  E-naslov; stik@biveal.si.

Prvo zahtevo lahko oddate osebno na sedežu podjetja Bieval-Pirjevec in Sabadin d.n.o, Beblerjeva ul.2b, Koper, vsak delavnik od 7 do 8 ure zjutraj.

 

59. člen ZPP določa rok za vložitev prve zahteve: Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi. Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih stavkov, če je za kršitev zvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

Ustna zahteva se vloži pri pristojni osebi, lahko tudi pri izvajalcu zdravstvenih storitev (1.odstavek 60. člena ZPP). Ustno zahtevo se sprejme na zapisnik, ki poleg podpisa pacienta in pristojne osebe vsebuje zlasti:

– osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta,

– opis domnevne kršitve pacientovih pravic,

– podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih,

– podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,

– čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,

– morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in

– morebitni predlog za rešitev spora.

Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve.

Pisna zahteva, ki vsebuje sestavine iz prejšnjega odstavka, se vloži pri izvajalcu zdravstvenih storitev, kjer je domnevna kršitev nastala. Če se iz pisne zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil ali če je zahteva žaljiva ali prepozna, se zahteve ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan. Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, pristojna oseba pacienta pozove, da zahtevo v določenem roku dopolni. Če pacient zahteve v roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil. V pozivu za dopolnitev zahteve se pacienta opozori na pravne posledice, če zahteve ne bo dopolnil.

Na podlagi predhodne pisne privolitve pacienta lahko pristojna oseba vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na obravnavano kršitev.

Pacient ima pravico do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.  V skladu z 49. členom ZPP pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic. 

 

Najbližji zastopnik pacientovih pravic je :

                                                         ga.Jožica Trošt Krušec

                                                         Vokovo nabrežje 4 A

                                                         6000 Koper

Elektron. naslov: zastopnica.pacienta@guest.zzv-kp.si

Tel.štev. 041 667 501.

Uradne ure v pisarni v Kopru:

sreda 15.30 - 21.30

petek 14.30 - 21.30.

Uradne ure po telefonu na tel.štev. 041 667 501;

ponedeljek, torek in četrtek 18.00 - 20.00

Za obisk v pisarni se je potrebno predhodno naročiti na tel.štev. za naročanje: 05/66 30 809. Naročanje je možno vsak delovni dan od 8.00 - 14.00.

 

58.člen

(obvezne objave)

Vsak izvajalec zdravstvene dejavnosti ima na vidnem mestu v čakalnici na primarni ravni in v specialistični ambulantni dejavnosti oziroma ob vhodu na oddelek ali običajnem oglasnem mestu bolnišnice objavljeno : 

- osebno ime pristojne osebe, njeno telefonsko številko in delovno mesto, kjer se prva zahteva lahko vloži ustno,

- podatke o načinu vložitve prve zahteve in času sprejema prve zahteve pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti,

- osebno ime, naslov, elektronski naslov, telefonsko številko in podatke o uradnih urah najbljižjega zastopnika ter obvestilo o možnosti zastopanja ali druge pomoči s strani zastopnika