Milena Markovič

 

NASLOV:

ZASEBNA DEJAVNOST PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU

MILENA MARKOVIČ,dipl.med.s,. 

Kolodvorska 24,6257 PIVKA

Tel.:057570560, 

Mobitel; 041382419

E-naslov:patronaza.pivka@siol.net

 


 

DELOVNI ČAS:

PON:  7.00  13.00

TOR:  7.00  11.00          16.00  20.00

SRE:  7.00  11.00          16.00  20.00

ČET:  7.00   15.00

PET:  7.00   13.30

SOB: 8.00   12.00 1X MESEČNO

 


 

NADOMEŠČANJE: IRENA LAMPER VUKELIČ dms, GSM 031264373.

 


 

OBSEG PATRONAŽNEGA VARSTVA;OBČINA PIVKA:

ULICE: Kosovelova,Prečna,Tovarniška,Ul.27.aprila,Pod Kerinom,Pot Zavrtnice,Pot k Studencu,Pot na Kal,Pot na Orlek.

KRAJI OZ VASI:

Buje,Čepno,Dolnja Košana, Gornja Košana,Kal,Nadanje Selo,Narin,Nova Sušica,Stara Sušica,Suhorje,Šmohel,Velika Pristava,Volče,Mala Pristava

Povezava do zemljevida

 


 

 V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah – v nadaljevanju ZPP (Uradni list RS, št. 15/08) izdajam naslednje  

 

 OBVESTILO


Za sprejem in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v ZASEBNI DEJAVNOSTI PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU MILENA MARKOVIČ,dipl.med.s,je imenovana pristojna oseba: DR. DRAŽEN TRLIN dr. med. spec. spl. med.

Prvo zahtevo lahko vložite na naslov;

MEDICUS d.o.o.ZASEBNA ORDINACIJA DR. TRLIN

VODNIKOVA 12, 6250 IL. BISTRICA ali po e-naslovu: medicus.T.doo@siol.net .

59. člen ZPP določa rok za vložitev prve zahteve: Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi. Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih stavkov, če je za kršitev zvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

Ustna zahteva se vloži pri pristojni osebi, lahko tudi pri izvajalcu zdravstvenih storitev (1.odstavek 60. člena ZPP). Ustno zahtevo se sprejme na zapisnik, ki poleg podpisa pacienta in pristojne osebe vsebuje zlasti:

– osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta,

– opis domnevne kršitve pacientovih pravic,

– podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih,

– podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,

– čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,

– morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in

– morebitni predlog za rešitev spora.

Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve.

Pisna zahteva, ki vsebuje sestavine iz prejšnjega odstavka, se vloži pri izvajalcu zdravstvenih storitev, kjer je domnevna kršitev nastala. Če se iz pisne zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil ali če je zahteva žaljiva ali prepozna, se zahteve ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan. Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, pristojna oseba pacienta pozove, da zahtevo v določenem roku dopolni. Če pacient zahteve v roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil. V pozivu za dopolnitev zahteve se pacienta opozori na pravne posledice, če zahteve ne bo dopolnil.

Na podlagi predhodne pisne privolitve pacienta lahko pristojna oseba vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na obravnavano kršitev.

Pacient ima pravico do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.  V skladu z 49. členom ZPP pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic. 

 

Najbližji zastopnik pacientovih pravic je :

ga.Jožica Trošt Krušec,

Vokovo nabrežje 4 A,

6000 Koper

elektron. naslov: zastopnica.pacienta@guest.zzv-kp.si

Tel.štev. 041 667 501.

Uradne ure v pisarni v Kopru:

sreda 15.30 - 21.30

petek 14.30 - 21.30.

Uradne ure po telefonu na tel.štev. 041 667 501;

ponedeljek, torek in četrtek 18.00 - 20.00

Za obisk v pisarni se je potrebno predhodno naročiti na tel.štev. za naročanje: 05/66 30 809. Naročanje je možno vsak delovni dan od 8.00 - 14.00.