Mateja Berčan

Naslov: Mateja Berčan, mag. zdr. nege

dejavnost patronaže in zdravstvene nege na domu,

Banija 4, 1292 Ig

Mobitel: 040 833 530

Elektronski naslov: mateja.bercan@siol.net


DELOVNI ČAS: Delovni čas po pogodbi  o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije:

Ponedeljek - petek: od 7.00 do 14,30

Malica od 10,00 do 10,30

Sobota, nedelja in prazniki : samo nujni obiski


NADOMEŠČANJE: V času odsotnosti me nadomešča Sonja Petak, viš. med. sestra

Mobitel: 041 738 616


OBSEG PATRONAŽNEGA TERENA: Zasebno polivalentno patronažno službo izvajam v skladu
s koncesijsko pogodbo v naslednjih krajih občine Ig:

Kraji: Ig – Zagorica (bloki), Gornji Ig, Sarsko, Dobravica, Brest, Matena, Iška Loka, Iška vas, Iška, Kot, Kremenica, Staje, Strahomer, Vrbljene, Tomišelj, Podgozd.

Kurativne patronažne obiske izvajam po naročilu zdravnika, preventivne pa po navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni v okviru Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.


 V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah – v nadaljevanju ZPP (Uradni list RS, št. 15/08) izdajam naslednje  

 OBVESTILO

 

Za sprejem in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v Dejavnosti patronaže in zdravstvene nege na domu Mateja Berčan  mag.zdr.nege,  je imenovana pristojna oseba:

Ingrid Babeli Planinc, Patronaža in zdravstvena nega, Podgozd 60 , 1292 Ig, e-naslov ingrid.babeli@siol.net, tel. 051 302 113

Prvo zahtevo lahko vložite ustno ali pisno vsako sredo 7.30 - 8.00 v prostorih pisarne, po pošti ali po e-pošti.

 

59. člen ZPP določa rok za vložitev prve zahteve: Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi. Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih stavkov, če je za kršitev zvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

Ustna zahteva se vloži pri pristojni osebi, lahko tudi pri izvajalcu zdravstvenih storitev (1.odstavek 60. člena ZPP). Ustno zahtevo se sprejme na zapisnik, ki poleg podpisa pacienta in pristojne osebe vsebuje zlasti:

– osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta,

– opis domnevne kršitve pacientovih pravic,

– podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih,

– podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,

– čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,

– morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in

– morebitni predlog za rešitev spora.

Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve.

Pisna zahteva, ki vsebuje sestavine iz prejšnjega odstavka, se vloži pri izvajalcu zdravstvenih storitev, kjer je domnevna kršitev nastala. Če se iz pisne zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil ali če je zahteva žaljiva ali prepozna, se zahteve ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan. Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, pristojna oseba pacienta pozove, da zahtevo v določenem roku dopolni. Če pacient zahteve v roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil. V pozivu za dopolnitev zahteve se pacienta opozori na pravne posledice, če zahteve ne bo dopolnil.

Na podlagi predhodne pisne privolitve pacienta lahko pristojna oseba vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na obravnavano kršitev.

 

Pacient ima pravico do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.  V skladu z 49. členom ZPP pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic.

 

Najbližji zastopnik pacientovih pravic je :

 

Mojca Mahkota

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana,

Zaloška 29

1000 Ljubljana

Tel. številka: 01/542 32 85

E-pošta:mojca.mahkota(at)nijz.si

 

Uradne ure:

Torek od 13:00 do 19:00

Sreda od 8:30 do 14:30

 

 

Povezava do zemljevida Iga z okolico