Albina Drevenšek

Naslov:

Zdravstveni zavod za patronažo Albina Drevenšek, Zgornji Duplek

skrajšano ime:  ZZ Albina Drevenšek, Zgornji Duplek

s poslovnim sedežem: Zgornji Duplek 103a, 2241 Spodnji Duplek,

s poslovno enoto: Zg. Korena 26, 2242 Zg.Korena,

ki ga zastopa direktor: Albina Drevenšek, dipl.med.sestra

Mobitel: 041 570 443

Elektronski naslov: albina.drevensek@gmail.com

 


DELOVNI ČAS: Delovni čas po pogodbi  o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije:

Ponedeljek - petek: 06:30 - 14:30
Sobote, nedelje in prazniki ter popoldnevi: samo nujni obiskiNADOMEŠČANJE: V primeru odsotnosti me nadomešča:

Majda Nešić, dipl.med.ses.
Mobitel: 031 207 022
Elektronski naslov: majda.nesic@gmail.com

Po potrebi pa še:

Aleksandra Mernik Merc, dipl. med.ses.
Mobitel: 031 683 128
Elektronski naslov: aleksandra.mernik.mer@siol.netOBSEG PATRONAŽNEGA TERENA: Zasebno polivalentno patronažno dejavnost izvajam v skladu s koncesijsko pogodbo podpisano z občino Duplek.
Seznam terenskega območja občine Duplek, kjer delujem:

Zg. Duplek (celoten),
Sp. Duplek (Ulice: Bezgovje, Cesta 4. julija- do št. 72, Cvetlična ulica, Kot, Kračine, Kurirska pot, Log, Mlinska pot, Mejna ulica, Nova ulica, Prvomajska ulica, Rancarska ulica, Ribiška ulica, Stara Drava, Stara pot, Splavarska ulica,Talce, Ulica 19. septembra, Zavita ulica in Zelena ulica),

Kurativne patronažne obiske izvajam po naročilu zdravnika, preventivne pa po navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni v okviru Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah – v nadaljevanju ZPP (Uradni list RS, št. 15/08) izdajam naslednje    

 OBVESTILO

Na podlagi Zakona o pacientovih pravicah so osnovne naloge zastopnika naslednje:

 

  • na primeren način svetuje oz. nudi strokovno pomoč ter informacije o vsebini pravic, načinih in možnostih njihovega uveljavljanja v času pred ali med zdravljenjem, daje konkretne usmeritve za uveljavljanje pravic in predlaga možne rešitve problema ter nudi pomoč pri vlaganju pravnih sredstev po Zakonu o pacientovih pravicah,
  • opravlja potrebne poizvedbe v zvezi z domnevnimi kršitvami pri izvajalcih zdravstvenih storitev,
  • napotuje na pristojno pravno ali fizično osebo ali na pristojni dravni organ, v zvezi z uveljavljanjem pacientovih pravic,
  • vlaga pravna sredstva in daje predloge, pojasnila in druge izjave v imenu pacienta in v njegovo korist za hitro in uspešno razrešitev spora,
  • skrbi za informiranost in promocijo pacientovih pravic,
  • podaja predloge, mnenja, kritike ali priporočila izvajalcem zdravstvenih storitev

 

Za sprejem in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v Patronaža,zdravstvena nega in babištvo,V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah – v nadaljevanju ZPP (Uradni list RS, št. 15/08) izdajam naslednje;

Za sprejem in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v Zdravstveni zavod za patronažo Albina Drevenšek, Zgornji Duplek, s poslovno enoto: Zg. Korena 26, 2242 Zg.Korena, je imenovana  Majda Nesić, dipl.med.s. 

Prvo zahtevo lahko vložite pisno na naslov; Zavod za patronažno varstvo in dolgotrajno oskrbo na domu Nešić Majda,Žikarce 1a,2242 Zg. Korena na elektronski naslov; majda.nesic@gmail.com ali ustno na mobitel;031 207 022.   

59. člen ZPP določa rok za vložitev prve zahteve: Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi. Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih stavkov, če je za kršitev zvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.  

Ustna zahteva se vloži pri pristojni osebi, lahko tudi pri izvajalcu zdravstvenih storitev (1.odstavek 60. člena ZPP). Ustno zahtevo se sprejme na zapisnik, ki poleg podpisa pacienta in pristojne osebe vsebuje zlasti:  

– osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta, 

– opis domnevne kršitve pacientovih pravic,  

– podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih,  

– podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,  

– čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,  

– morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in  

– morebitni predlog za rešitev spora.  

Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve.  

Pisna zahteva, ki vsebuje sestavine iz prejšnjega odstavka, se vloži pri izvajalcu zdravstvenih storitev, kjer je domnevna kršitev nastala. Če se iz pisne zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil ali če je zahteva žaljiva ali prepozna, se zahteve ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan. Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, pristojna oseba pacienta pozove, da zahtevo v določenem roku dopolni. Če pacient zahteve v roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil. V pozivu za dopolnitev zahteve se pacienta opozori na pravne posledice, če zahteve ne bo dopolnil.  

Na podlagi predhodne pisne privolitve pacienta lahko pristojna oseba vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na obravnavano kršitev.   

Pacient ima pravico do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.  V skladu z 49. členom ZPP pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic. 

Zastopniki pacientovih pravic, ki vas zastopajo in nudijo pomoč: 

Vlasta Cafnik, Zastopnica pacientovih pravic Maribor

Sedež: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Maribor

Ljubljanska ulica 4/II

2000 Maribor

tel. številka: 02/333 12 64

mobitel 051 217 424

E-pošta: vlasta.cafnik@nijz.si

 Uradne ure:

- torek od 14:00 do 18:00

- sreda od 8:00 do 12:00

- četrtek od 8:00 do 12:00 

Adela Postružnik, Zastopnica pacientovih pravic Maribor

Sedež : Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Maribor

Ljubljanska ul.4/II,

2000 Maribor

Mobitel : 030 464 204

Telefonska številka : 02/333 12 63

E-pošta : adela.postruznik(at)nijz.si

Uradne ure : ponedeljek od 11.00 do 18.00 ure

                     sreda od 9.00 do 14.00 ure

Delo zastopnika je za pacienta brezplačno in zaupno.

Naročanje pacientov za zastopnico :

Ob ponedeljkih in petkih med 8.00 in 12.00 uro

Na mobilni telefon : 041 681 304 pri kontaktni osebi na NIJZ, OE Maribor ga. Niini Pavletič

 


V kolikor bo pacient vložil zahtevo za prvo obravnavo kršitve njegovih pravic neposredno pri pristojni osebi (kadar za zastopanje ne bo pooblastil zastopnika pacientovih pravic), ste v skladu s 63.členom ZPP dolžni najkasneje v 15 dneh po koncu postopka z anonimiziranim zapisnikom obvestiti o zahtevi in obravnavi kršitve zaradi spremjanja stanja na področju pacientovih pravic.


Povezava do zemljevida Zgornjega Dupleka z okolico