Aleksandra Mernik Merc

Naslov: Patronažna zdravstvena nega in babištvo

Aleksandra Mernik Merc dipl. med.ses., IBCLC, specializant psihoterapije

Rogoška cesta 60 , Miklavž na Dravskem polju

Visole 166a, Slovenska Bistrica

Telefon: 02 84 30 178

Mobitel: 031 683 128

Elektronski naslov: aleksandra.mernik.mer@siol.net
sonce012@gmail.com

 


DELOVNI ČAS: Delovni čas po pogodbi  o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije:

Ponedeljek - petek: od 7.00 do 13.30
Sobote, nedelje in prazniki:po potrebi na podlagi
delovnega naloga osebnega zdravnika ali specialista

Izvajam postopke in posege zdravstvene nege pri pacientih na domu.Opravljam prventivne obiske pri nosečnicah, otročnicah, novorojenčkih, dojenčkih, malih otrocih, v smislu krepitve in ohranjanja zdravja. Obiskujem starostnike in kronične bolnike na njihovih domovih v smislu zdravstvenovzgojnega dela.


 

NADOMEŠČANJE: V primeru odsotnosti me nadomeščata:

Anita Gajšt vis. med. ses., Mobitel: 041 221 059
Zlatka Napast dipl. med. ses., Mobitel: 040 610 222


 OBSEG PATRONAŽNEGA TERENA: Zasebno polivalentno patronažno službo izvajam v skladu s koncesijsko pogodbo na območju občine Hoče-Slivnica, na področju KS Rogoza in del KS Spodnjih Hoč.

Kurativne patronažne obiske izvajam po naročilu zdravnika, preventivne pa po navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni v okviru Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.


Povezava do zemljevida Hoč z okolico

 


 

V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah – v nadaljevanju ZPP (Uradni list RS, št. 15/08) izdajam naslednje  
 
 OBVESTILO

 
Za sprejem in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v Patronažni zdravstveni negi in babištvo Aleksandra Mernik Merc, dipl.med.s, IBCLC, spec.psihoterapije
 
je imenovana pristojna oseba; Zlatka Napast, dipl.med.s.
 
Prvo zahtevo lahko vložite pisno ali ustno na naslov; PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA IN BABIŠTVO ZLATKA NAPAST, dipl.m.s., Cesta talcev 16, 2327 Rače, Pisarna: Fram 58 b, 2313 Fram

Mobitel: 031 562 849, Elektronski naslov: zlatka.napast@amis.net 

 
59. člen ZPP določa rok za vložitev prve zahteve: Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi. Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih stavkov, če je za kršitev zvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.
 
Ustna zahteva se vloži pri pristojni osebi, lahko tudi pri izvajalcu zdravstvenih storitev (1.odstavek 60. člena ZPP). Ustno zahtevo se sprejme na zapisnik, ki poleg podpisa pacienta in pristojne osebe vsebuje zlasti:
 
– osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta,
– opis domnevne kršitve pacientovih pravic,
– podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih,
– podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,
– čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,
– morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in
– morebitni predlog za rešitev spora.
 
Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve.
 
Pisna zahteva, ki vsebuje sestavine iz prejšnjega odstavka, se vloži pri izvajalcu zdravstvenih storitev, kjer je domnevna kršitev nastala. Če se iz pisne zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil ali če je zahteva žaljiva ali prepozna, se zahteve ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan. Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, pristojna oseba pacienta pozove, da zahtevo v določenem roku dopolni. Če pacient zahteve v roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil. V pozivu za dopolnitev zahteve se pacienta opozori na pravne posledice, če zahteve ne bo dopolnil.
 
Na podlagi predhodne pisne privolitve pacienta lahko pristojna oseba vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na obravnavano kršitev.
 
Pacient ima pravico do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.  V skladu z 49. členom ZPP pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic.

Zastopniki pacientovih pravic, ki vas zastopajo in nudijo pomoč: 

Vlasta Cafnik, Zastopnica pacientovih pravic Maribor

Sedež: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Maribor

Ljubljanska ulica 4/II

2000 Maribor

tel. številka: 02/333 12 64

mobitel 051 217 424

E-pošta: vlasta.cafnik@nijz.si

 Uradne ure:

- torek od 14:00 do 18:00

- sreda od 8:00 do 12:00

- četrtek od 8:00 do 12:00 

Adela Postružnik, Zastopnica pacientovih pravic Maribor

Sedež : Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Maribor

Ljubljanska ul.4/II,

2000 Maribor

Mobitel : 030 464 204

Telefonska številka : 02/333 12 63

E-pošta : adela.postruznik(at)nijz.si

Uradne ure : ponedeljek od 11.00 do 18.00 ure

                     sreda od 9.00 do 14.00 ure

Delo zastopnika je za pacienta brezplačno in zaupno.

Naročanje pacientov za zastopnico :

Ob ponedeljkih in petkih med 8.00 in 12.00 uro

Na mobilni telefon : 041 681 304 pri kontaktni osebi na NIJZ, OE Maribor ga. Niini Pavletič