Danica Hriberšek

Naslov: ZAVOD ZA PATRONAŽO IN DOLGOTRAJNO OSKRBO NA DOMU,

HRIBERŠEK DANICA, LOVRENC NA POHORJU

Sedež: Ob Radoljni 47, 2344 Lovrenc na Pohorju

Poslovni prostor: Gornji trg 37, 2344 Lovrenc na Pohorju

Kontakt: Danica Hriberšek,dipl.m.s.,mag.jav.upr.

Mobitel: 051 244 049, 051 201 070

Elektronski naslov: danica.hribersek@siol.net

 

NADOMEŠČANJE: V času odsotnosti me nadomešča:

Natalija Šlaus, dipl.m.s.
Mobitel: 031 799 588

Senta Praprotnik, dipl.m.s.
Mobitel: 031 668 372

Mateja Prah, dipl.m.s.
Mobitel: 031 767 841.

 


 

DELOVNI ČAS za patronažno varstvo: po pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije:

Ponedeljek do petek;  od 7.00-15.00.

Sobote, nedelje, prazniki in popoldan po predhodnem dogovoru.

Delovne so vse sobote v mesecu.

Malica; od 10.00- 10.30.

Čakalne dobe ni.

 


POMOČ NA DOMU

DELOVNI ČAS: po pogodbi o izvajanju socialno varstvenih storitev z Občino Lovrenc na Pohorju:

Ponedeljek-petek: od 6.00 do 22.00

Sobota, nedelje in prazniki: od 6.00 do 20.00

Mobitel: 051 244 049, 051 201 070

Elektronski naslov: danica.hribersek@siol.net, zavod.danica.lovrencnapohorju@gmail.com

 


OSEBNA ASISTENCA

DELOVNI ČAS: Po pogodbi o izvajanju osebne asistence z MDDSZ oz. po dogovoru z uporabniki:

Ponedeljek do petek:  6.00 do 22.00

Sobota, nedelje in prazniki: od 6.00 do 20.00 

Mobitel:  051 24 40 49, 051 20 10 70

Elektronski naslovdanica.hribersek@siol.net, zavod.danica.lovrencnapohorju@gmail.com

Odgovorna oseba: Danica Hriberšek,dipl.m.s.,mag.jav.upr.

 


SOCIALNI SERVIS

DELOVNI ČAS; po dogovoru.

Mobitel:  051 24 40 49, 051 20 10 70

Elektronski naslovdanica.hribersek@siol.net, zavod.danica.lovrencnapohorju@gmail.com

Odgovorna oseba: Danica Hriberšek,dipl.m.s.,mag.jav.upr.

 


 

PREVOZI STAREJŠIH »SR(E)ČNO NA POTI«

DELOVNI ČAS: Po pogodbi o izvajanju brezplačnih prevozov z Občino Lovrenc na Pohorju:

Ponedeljek do petek:  8.00 do 16.00

Mobitel: 080 10 10, 051 20 10 70

Elektronski naslovdanica.hribersek@siol.net, zavod.danica.lovrencnapohorju@gmail.com

Koordinator in izvajalec: Katarina Pernat, prof.geog. in soc.

Odgovorna oseba: Danica Hriberšek,dipl.m.s.,mag.jav.upr.

 


IZVAJANJE in KOORDINACIJA PALIATIVNE OSKRBE

(Svetovanje in podpora pri demenci ter preprečevanje, podpora umirajočim, njihovim svojcem, žalujočim)DELOVNI ČAS: Po pogodbi z MGRT oz. po dogovoru z uporabniki

Ponedeljek do petek:  6.30 do 14.30

Mobitel:  051 24 40 49, 031 386 935, 051 20 10 70

Elektronski naslovdanica.hribersek@siol.net, zavod.danica.lovrencnapohorju@gmail.com

Koordinator in izvajalec: Katarina Pernat, prof.geog. in soc.

Odgovorna oseba: Danica Hriberšek,dipl.m.s.,mag.jav.upr.


Zavod za patronažo in dolgotrajno oskrbo na domu, Hriberšek Danica, Lovrenc na Pohorju (skrajšano ime: Zavod Danica Lovrenc na Pohorju) je neprofitna in prostovoljska organizacija, ki izvaja patronažno dejavnost v Občini Lovrenc na Pohorju na podlagi koncesije od leta 2005. Zavod izvaja od leta 2012 tudi socialno varstveno storitev pomoč na domu kot socialna oskrba na domu na podlagi koncesije za izvajanje pomoči na domu v Občini Lovrenc na Pohorju. Zavod ima od leta 2012 pridobljeno tudi dovoljenje za delo in je vpisan v register izvajalcev za socialno varstveno storitev socialni servis. Z letom 2018 je zavod začel z izvajanjem socialnovarstvenega programa Izvajanje in koordinacija paliativne oskrbe (Svetovanje in podpora pri demenci ter preprečevanje; podpora umirajočim, njihovim svojcem ter žalujočim), v sodelovanju z Občino Lovrenc na Pohorju, LAS Drava, MGRT in z Evropskim skladom za regionalni razvoj: Naložba v prihodnost. V letu 2019 je zavod pridobil dovoljenje za izvajanje osebne asistence, z decembrom 2019 pa začne kot prostovoljska organizacija izvajati še brezplačne prevoze za starejše občane »Sr(e)čno na poti« v  Občini Lovrenc na Pohorju.


 

V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah – v nadaljevanju ZPacP (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17) izdajam naslednje

 

OBVESTILO


Za sprejem in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v Zavodu za patronažo in dolgotrajno oskrbo na domu, Hriberšek Danica, Lovrenc na Pohorju, Ob Radoljni 47, s poslovno enoto Gornji trg 37, 2344 Lovrenc na Pohorju, je imenovana  Majda Nesić, dipl.med.s.

Prvo zahtevo lahko vložite pisno na naslov: Zavod za patronažno varstvo in dolgotrajno oskrbo na domu Nešić Majda, Žikarce 1a, 2242 Zg. Korena na elektronski naslov: majda.nesic@gmail.com ali ustno na mobitel: 031 207 022.  

59. člen ZPacP določa rok za vložitev prve zahteve: Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi. Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih stavkov, če je za kršitev zvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

Ustna zahteva se vloži pri pristojni osebi, lahko tudi pri izvajalcu zdravstvenih storitev (1. odstavek 60. člena ZPacP). Ustno zahtevo se sprejme na zapisnik, ki poleg podpisa pacienta in pristojne osebe vsebuje zlasti:

– osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta,

– opis domnevne kršitve pacientovih pravic,

– podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih,

– podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,

– čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,

– morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in

– morebitni predlog za rešitev spora.

Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve.

Pisna zahteva, ki vsebuje sestavine iz prejšnjega odstavka, se vloži pri izvajalcu zdravstvenih storitev, kjer je domnevna kršitev nastala. Če se iz pisne zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil ali če je zahteva žaljiva ali prepozna, se zahteve ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan. Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, pristojna oseba pacienta pozove, da zahtevo v določenem roku dopolni. Če pacient zahteve v roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil. V pozivu za dopolnitev zahteve se pacienta opozori na pravne posledice, če zahteve ne bo dopolnil.

Na podlagi predhodne pisne privolitve pacienta lahko pristojna oseba vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na obravnavano kršitev.

Pacient ima pravico do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.  V skladu z 49. členom ZPacP pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic.

 

Zastopniki pacientovih pravic, ki vas zastopajo in nudijo pomoč: 

Vlasta Cafnik, Zastopnica pacientovih pravic Maribor

Sedež: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Maribor

Ljubljanska ulica 4/II

2000 Maribor

tel. številka: 02/333 12 64

mobitel 051 217 424

E-pošta: vlasta.cafnik@nijz.si

Uradne ure:

- torek od 10:00 do 18:00

- sreda od 8:00 do 13:00

Uradne ure po telefonu:

- ponedeljek od 8:00 do 11:00

- sreda od 15:00 do 17:00.

 

Adela Postružnik, Zastopnica pacientovih pravic Maribor

Sedež : Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Maribor

Ljubljanska ul.4/II,

2000 Maribor

Mobitel : 030 464 204

Telefonska številka : 02/333 12 63

E-pošta : adela.postruznik(at)nijz.si

Uradne ure : ponedeljek od 10.00 do 18.00 ure

                     sreda od 8.00 do 16.00 ure

Delo zastopnika je za pacienta brezplačno in zaupno.

Informacije o naročanju pacientov pri zastopnicah:

ob torkih in petkih med 8.00 in 12.00 uro

Na mobilni telefon : 041 681 304 pri kontaktni osebi na NIJZ, OE Maribor.V kolikor bo pacient vložil zahtevo za prvo obravnavo kršitve njegovih pravic neposredno pri pristojni osebi v naši ustanovi (kadar pacient za zastopanje ne bo pooblastil zastopnika pacientovih pravic), smo v skladu s 63.členom ZPacP dolžni najkasneje v 15 dneh po koncu postopka z anonimiziranim zapisnikom obvestiti o zahtevi in obravnavi kršitve zaradi spremjanja stanja na področju pacientovih pravic.

 

 


Povezava do zemljevida občine Lovrenc na Pohorju