Danica Hriberšek

Naslov: ZAVOD ZA PATRONAŽO IN DOLGOTRAJNO OSKRBO NA DOMU,

HRIBERŠEK DANICA; LOVRENC NA POHORJU

Sedež; Ob Radoljni 47, 2344 Lovrenc na Pohorju

Poslovni prostor: Gornji trg 37, 2344 Lovrenc na Pohorju

direktor: Danica Hriberšek

Telefon: 02 671 95 28

Mobitel: 051 244 049

Elektronski naslov: danica.hribersek@siol.net

 


 

DELOVNI ČAS za patronažno varstvo: po pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije:

Ponedeljek;  od 6.15-15.00.

Torek- Petek; od 6.30-15.00.

Sobota: od 6.30-12.30.

Delovne so vse sobote v mesecu.

Malica; od 10.30- 11.00.

Čakalne dobe ni.

DELOVNI ČAS za pomoč na domu:

Ponedeljek-petek; od 7.00 do 15.00

Sobota, nedelje in prazniki po doogovoru.

URADNE URE; Ponedeljek -petek; od 7.00-8.00

DELOVNI ČAS za socialni servis; po dogovoru.

 

 


 

NADOMEŠČANJE: V času odsotnosti me nadomešča:

Dragica Coderl, dipl.med.ses.
Mobitel: 031 254 312

in Natalija Flakus, dipl.med.ses. 

Mobitel; 031 799 588


Zavod za patronažo in dolgotrajno oskrbo na domu, Hriberšek Danica, Lovrenc na Pohorju ( skrajšano ime: Zavod Danica Lovrenc na Pohorju) je neprofitna organizacija, ki izvaja patronažno dejavnost v Občini Lovrenc na Pohorju na podlagi koncesije, ki je bila v letu 2005 podeljena Danici Hriberšek. Zavod izvaja od 01.03.2012 tudi socialno varstveno storitev pomoč na domu kot socialna oskrba na domu na podlagi koncesije za izvajanje pomoči na domu v Občini Lovrenc na Pohorju. Zavod ima med drugim pridobljeno dovoljenje za delo in je vpisan v register izvajalcev za socialno varstveni storitvi pomoč na domu kot socialna oskrba na domu in socialni servis.

 


 

 

V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah – v nadaljevanju ZPP (Uradni list RS, št. 15/08) izdajam naslednje   

 

 OBVESTILO 

Za sprejem in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v Zavodu za patronažo in dolgotrajno oskrbo na domu, Hriberšek Danica, Lovrenc na Pohorju 

je imenovana pristojna oseba; Dragica Čoderl, dipl.med.s.

Prvo zahtevo lahko vložite pisno ali ustno na naslov; Dragica Čoderl, Patronaža in zdravstvena nega, Vrbanska c. 97, Kamnica. Telefon; 031 254 312, e-naslov; dragica.coderl@gmail.com 

 

59. člen ZPP določa rok za vložitev prve zahteve: Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi. Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih stavkov, če je za kršitev zvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

Ustna zahteva se vloži pri pristojni osebi, lahko tudi pri izvajalcu zdravstvenih storitev (1.odstavek 60. člena ZPP). Ustno zahtevo se sprejme na zapisnik, ki poleg podpisa pacienta in pristojne osebe vsebuje zlasti:

– osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta,

– opis domnevne kršitve pacientovih pravic,

– podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih,

– podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,

– čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,

– morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in

– morebitni predlog za rešitev spora.

Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve.

Pisna zahteva, ki vsebuje sestavine iz prejšnjega odstavka, se vloži pri izvajalcu zdravstvenih storitev, kjer je domnevna kršitev nastala. Če se iz pisne zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil ali če je zahteva žaljiva ali prepozna, se zahteve ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan. Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, pristojna oseba pacienta pozove, da zahtevo v določenem roku dopolni. Če pacient zahteve v roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil. V pozivu za dopolnitev zahteve se pacienta opozori na pravne posledice, če zahteve ne bo dopolnil.

Na podlagi predhodne pisne privolitve pacienta lahko pristojna oseba vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na obravnavano kršitev. 

Pacient ima pravico do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.  V skladu z 49. členom ZPP pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic. 

 

Zastopniki pacientovih pravic, ki vas zastopajo in nudijo pomoč: 

Vlasta Cafnik, Zastopnica pacientovih pravic Maribor

Sedež: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Maribor

Ljubljanska ulica 4/II

2000 Maribor

tel. številka: 02/333 12 64

mobitel 051 217 424

E-pošta: vlasta.cafnik@nijz.si

 Uradne ure:

- torek od 14:00 do 18:00

- sreda od 8:00 do 12:00

- četrtek od 8:00 do 12:00 

Adela Postružnik, Zastopnica pacientovih pravic Maribor

Sedež : Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Maribor

Ljubljanska ul.4/II,

2000 Maribor

Mobitel : 030 464 204

Telefonska številka : 02/333 12 63

E-pošta : adela.postruznik(at)nijz.si

Uradne ure : ponedeljek od 11.00 do 18.00 ure

                     sreda od 9.00 do 14.00 ure

Delo zastopnika je za pacienta brezplačno in zaupno.

Naročanje pacientov za zastopnico :

Ob ponedeljkih in petkih med 8.00 in 12.00 uro

Na mobilni telefon : 041 681 304 pri kontaktni osebi na NIJZ, OE Maribor ga. Niini Pavletič


 


V kolikor bo pacient vložil zahtevo za prvo obravnavo kršitve njegovih pravic neposredno pri pristojni osebi (kadar za zastopanje ne bo pooblastil zastopnika pacientovih pravic), ste v skladu s 63.členom ZPP dolžni najkasneje v 15 dneh po koncu postopka z anonimiziranim zapisnikom obvestiti o zahtevi in obravnavi kršitve zaradi spremjanja stanja na področju pacientovih pravic.

 

 


Povezava do zemljevida občine Lovrenc na Pohorju