Irena Podgrajšek

Zdravstvena nega bolnika na domu, Irena Podgrajšek, dipl. m.s.,
Šolska ulica 8,
2317 Oplotnica; 

Mobitel:  041 868 748 

Elektronski naslov: irena.podgrajsek@siol.net

 


DELOVNI ČAS: Delovni čas od ponedeljka do petka 7.00-14.00, sobote, nedelje, prazniki in večerna pripravljenost poteka po razporedu dela v patronažni službi ZD Slov. Bistrica.


NADOMEŠČANJE: V primeru odsotnosti me nadomešča:

JZ Zdravstveni dom Slov. Bistrica.

Telefon: 02-843-2737, 02-843-2757, 031-559-274


OBSEG PATRONAŽNEGA TERENA: Zasebno polivalentno patronažno dejavnost izvajam v skladu s koncesijsko pogodbo na naslednjem območju občine Slovenska Bistrica: Lukanja, Kot na Pohorju, Cezlak, Nadgrad, Podgrad, Modrič, Kebelj, Sp. Ložnica, Cvetlična ulica, Kopališka ulica, Tomšičeva ulica, Ul. Pohorskega odreda, del Kajuhove ulice, del Partizanske ulice v Sl. Bistrici. 

 

Kurativne patronažne obiske izvajam po naročilu zdravnika, preventivne pa po navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni


Povezava do zemljevida občine Slovenska Bistrica z okolico


V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah – v nadaljevanju ZPP (Uradni list RS, št. 15/08) izdajam naslednje

 

OBVESTILO

Za sprejem in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v Zdravstvena nega bolnika na domu, Irena Podgrajšek, dipl.med.s je imenovana pristojna oseba: Silva Ilić.

Prvo zahtevo lahko vložite pisno na naslov; Silva Ilić, Patronaža, zdravstvena nega in babištvo, Devina 13b, 2310 Sl. Bistrica, e-naslov: ilicsilva@gmail.com ali ustno po telefonu; 031 274 364.

 

59. člen ZPP določa rok za vložitev prve zahteve: Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi. Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih stavkov, če je za kršitev zvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

Ustna zahteva se vloži pri pristojni osebi, lahko tudi pri izvajalcu zdravstvenih storitev (1.odstavek 60. člena ZPP). Ustno zahtevo se sprejme na zapisnik, ki poleg podpisa pacienta in pristojne osebe vsebuje zlasti:

– osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta,

– opis domnevne kršitve pacientovih pravic,

– podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih,

– podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,

– čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,

– morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in

– morebitni predlog za rešitev spora.

Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve.

Pisna zahteva, ki vsebuje sestavine iz prejšnjega odstavka, se vloži pri izvajalcu zdravstvenih storitev, kjer je domnevna kršitev nastala. Če se iz pisne zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil ali če je zahteva žaljiva ali prepozna, se zahteve ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan. Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, pristojna oseba pacienta pozove, da zahtevo v določenem roku dopolni. Če pacient zahteve v roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil. V pozivu za dopolnitev zahteve se pacienta opozori na pravne posledice, če zahteve ne bo dopolnil.

Na podlagi predhodne pisne privolitve pacienta lahko pristojna oseba vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na obravnavano kršitev.

 

Pacient ima pravico do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.  V skladu z 49. členom ZPP pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic.

 

Zastopniki pacientovih pravic, ki vas zastopajo in nudijo pomoč: 

Vlasta Cafnik

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Maribor

Ljubljanska ulica 4/II

2000 Maribor

tel. številka: 02/333 12 64

mobitel: 051 217 424

E-pošta: vlasta.cafnik@nijz.si

Uradne ure:

- ponedeljek od 14.00 do 18.00

- sreda od 8:00 do 12:00

- četrtek od 8:00 do 12:00

 

Uradne ure:

ponedeljek od 11.00 do 18.00

sreda od 9.00 do 14.00

 

Naročanje pacientov za zastopnici je ob ponedeljkih in petkih med 8.00 in 12.00 uro, na mobilni telefon 041 681 304 pri kontaktni osebi na NIJZ OE Maribor ga. Nini Pavletič