Mojca Kalšek

Naslov: Patronaža,zdravstvena nega in babištvo,

Kalšek Mojca

Industrijska ulica 33

2345 Bistrica ob Dravi

Mobitel: 051 625
844

Elektronski naslov: mojca.kalsek@siol.net


DELOVNI ČAS: Delovni čas po pogodbi  o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije:

Ponedeljek in torek od 6.30 do 15.oo, sreda, četrtek in petek od 6.30 do 14.30

Malica od 10.30 do 11.00
Sobote, nedelje, prazniki in popoldnevi:
po potrebi na podlagi ustreznega delovnega naloga osebnega zdravnika ali specialista.

Izvajam postopke in posege zdravstvene nege pri pacientih na njihovih domovih. Opravljam preventivne obiske pri nosečnicah,otročnicah,novorojenčkih, dojenčkih,malih otrocih v smislu krepitve in ohranjanja zdravja. Obiskujem starostnike in kronične bolnike v smislu zdravstveno vzgojnega dela.

 

 


NADOMEŠČANJE: V primeru odsotnosti me nadomeščata:

Celan Suzana, viš.med.ses.
Mobitel: 040 611 765

Krajnc Stanislava
, dipl. med.ses.
Mobitel: 041 207 255


OBSEG PATRONAŽNEGA TERENA: Zasebno polivalentno patronažno dejavnost izvajam v skladu s koncesijsko pogodbo v naslednjih krajih občine Ruše:

Bistrica ob Dravi, Log, Bezena in del RušVinska pot

Kurativne patronažne obiske izvajam po naročilu zdravnika, preventivne pa po navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni v okviru Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.


Povezava do zemljevida Bistrice ob Dravi z okolico


MOJE STROKOVNO DELO: Po poklicu sem diplomirana medicinska sestra, v patronažni dejavnosti zaposlena 15 let. Redno se izobražujem in izpopolnjujem na mojem strokovnem področju, kar je izjemnega pomena za moje delo s pacienti. Organiziram predavanja s področja zdravstvene nege. Sem zunanja sodelavka Fakultete za zdravstvene vede v Mariboru in sem mentor študentom pri predmetu Patronažna zdravstvena nega. Sem članica Združenja zasebnih patronažnih sester, katere si prizadevamo za kvalitetno zdravstveno nego v korist našim pacientom.

 


 

 

V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah – v nadaljevanju ZPP (Uradni list RS, št. 15/08) izdajam naslednje  

 

 OBVESTILO

 

Za sprejem in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v Patronaža,zdravstvena nega in babištvo,

Kalšek Mojca, dipl.med.s, Industrijska ulica 33,2345 Bistrica ob Dravi; je imenovana pristojna oseba: Suzana Celan, viš.med.s.

Prvo zahtevo lahko vložite pisno na naslov; PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA Suzana Celan, viš. med. ses, Smolnik 7/c,

2342 Ruše, na elektronski naslov; suzana.celan@volja ali ustno na mobitel;040 611 765.

 

59. člen ZPP določa rok za vložitev prve zahteve: Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi. Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih stavkov, če je za kršitev zvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

Ustna zahteva se vloži pri pristojni osebi, lahko tudi pri izvajalcu zdravstvenih storitev (1.odstavek 60. člena ZPP). Ustno zahtevo se sprejme na zapisnik, ki poleg podpisa pacienta in pristojne osebe vsebuje zlasti:

– osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta,

– opis domnevne kršitve pacientovih pravic,

– podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih,

– podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,

– čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,

– morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in

– morebitni predlog za rešitev spora.

Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve.

Pisna zahteva, ki vsebuje sestavine iz prejšnjega odstavka, se vloži pri izvajalcu zdravstvenih storitev, kjer je domnevna kršitev nastala. Če se iz pisne zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil ali če je zahteva žaljiva ali prepozna, se zahteve ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan. Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, pristojna oseba pacienta pozove, da zahtevo v določenem roku dopolni. Če pacient zahteve v roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil. V pozivu za dopolnitev zahteve se pacienta opozori na pravne posledice, če zahteve ne bo dopolnil.

Na podlagi predhodne pisne privolitve pacienta lahko pristojna oseba vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na obravnavano kršitev. 

Pacient ima pravico do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.  V skladu z 49. členom ZPP pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic.

Zastopniki pacientovih pravic, ki vas zastopajo in nudijo pomoč: 

Vlasta Cafnik, Zastopnica pacientovih pravic Maribor

Sedež: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Maribor

Ljubljanska ulica 4/II

2000 Maribor

tel. številka: 02/333 12 64

mobitel 051 217 424

E-pošta: vlasta.cafnik@nijz.si

 Uradne ure:

- torek od 14:00 do 18:00

- sreda od 8:00 do 12:00

- četrtek od 8:00 do 12:00 

Adela Postružnik, Zastopnica pacientovih pravic Maribor

Sedež : Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Maribor

Ljubljanska ul.4/II,

2000 Maribor

Mobitel : 030 464 204

Telefonska številka : 02/333 12 63

E-pošta : adela.postruznik(at)nijz.si

Uradne ure : ponedeljek od 11.00 do 18.00 ure

                     sreda od 9.00 do 14.00 ure

Delo zastopnika je za pacienta brezplačno in zaupno.

Naročanje pacientov za zastopnico :

Ob ponedeljkih in petkih med 8.00 in 12.00 uro

Na mobilni telefon : 041 681 304 pri kontaktni osebi na NIJZ, OE Maribor ga. Niini Pavletič


 

V kolikor bo pacient vložil zahtevo za prvo obravnavo kršitve njegovih pravic neposredno pri pristojni osebi (kadar za zastopanje ne bo pooblastil zastopnika pacientovih pravic), ste v skladu s 63.členom ZPP dolžni najkasneje v 15 dneh po koncu postopka z anonimiziranim zapisnikom obvestiti o zahtevi in obravnavi kršitve zaradi spremljanja stanja na področju pacientovih pravic.