Stanislava Krajnc

Naslov: PATRONAŽKA d.o.o.direk.Stanislava Krajnc

Ulica 30. maja 12, 2341 Limbuš

Telefon: 02 613 18 38

Mobitel: 041 207 255

Elektronski naslov: stanislava.krajnc@siol.net


 

DELOVNI ČAS: Delovni čas po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije:

Ponedeljek - Petek : 7.00 - 13:30
Popoldnevi, sobote, nedelje in prazniki : po predhodnem dogovoru


OBSEG PATRONAŽNEGA TERENA: V skladu s koncesijsko pogodbo, ki sem jo podpisala z Mestno občino Maribor, delujem na področju celotne KS Limbuš, ki obsega Limbuš, Laznico, Vrhov dol in Limbuško grabo. V primeru odsotnosti me nadomeščata kolegici Mojca Kalšek, dipl. m. s. (Bistrica ob Dravi) ali Suzana Celan, viš. med. ses. (Ruše).

Kurativne patronažne obiske izvajam po naročilu zdravnika, preventivne pa po navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni v okviru Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.


Povezava do zemljevida Limbuša z okolico


MOJE STROKOVNO DELO: Po srednješolski izobrazbi sem babica, po visokošolski pa diplomirana medicinska sestra. Kot patronažna medicinska sestra delam več kot 30 let, od tega večji del na področju Limbuša in Peker, Mestna občina Maribor. Redno se strokovno izpopolnjujem na različnih področjih zdravstvene nege. Na nekaterih srečanjih tudi aktivno sodelujem s prispevki (posterji, članki, predavanji). Sem članica Združenja zasebnih patronažnih medicinskih sester, v katerem si skupaj prizadevamo za kakovostno, učinkovito in prijazno patronažo, komisije za zasebno dejavnost Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije in vabljena članica IO Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor. Sem v skupini nadzornih sester Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije za področje patronaže.

 

 


 

V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah – v nadaljevanju ZPP (Uradni list RS, št. 15/08) izdajam naslednje  

 

 OBVESTILO 

Za sprejem in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v PATRONAŽKA d.o.o

je imenovana pristojna oseba; Kalšek Mojca, dipl.med.s.

 

Prvo zahtevo lahko vložite pisno ali ustno na naslov; Patronaža, zdravstvena nega in babištvo, Kalšek Mojca, dipl.med.s, Industrijska ulica, 33, 2345 Bistrica ob Dravi, tel.številka 051 625 844, e-naslov; kaldo@siol.net vsak ponedeljek od 7.00-8.00 ure. 

 

59. člen ZPP določa rok za vložitev prve zahteve: Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi. Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih stavkov, če je za kršitev zvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

Ustna zahteva se vloži pri pristojni osebi, lahko tudi pri izvajalcu zdravstvenih storitev (1.odstavek 60. člena ZPP). Ustno zahtevo se sprejme na zapisnik, ki poleg podpisa pacienta in pristojne osebe vsebuje zlasti:

– osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta,

– opis domnevne kršitve pacientovih pravic,

– podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih,

– podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,

– čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,

– morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in

– morebitni predlog za rešitev spora.

 

Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve.

Pisna zahteva, ki vsebuje sestavine iz prejšnjega odstavka, se vloži pri izvajalcu zdravstvenih storitev, kjer je domnevna kršitev nastala. Če se iz pisne zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil ali če je zahteva žaljiva ali prepozna, se zahteve ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan. Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, pristojna oseba pacienta pozove, da zahtevo v določenem roku dopolni. Če pacient zahteve v roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil. V pozivu za dopolnitev zahteve se pacienta opozori na pravne posledice, če zahteve ne bo dopolnil.

Na podlagi predhodne pisne privolitve pacienta lahko pristojna oseba vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na obravnavano kršitev. 

Pacient ima pravico do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.  V skladu z 49. členom ZPP pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic. 

Zastopniki pacientovih pravic, ki vas zastopajo in nudijo pomoč: 

Vlasta Cafnik, Zastopnica pacientovih pravic Maribor

Sedež: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Maribor

Ljubljanska ulica 4/II

2000 Maribor

tel. številka: 02/333 12 64

mobitel 051 217 424

E-pošta: vlasta.cafnik@nijz.si

 Uradne ure:

- torek od 14:00 do 18:00

- sreda od 8:00 do 12:00

- četrtek od 8:00 do 12:00 

Adela Postružnik, Zastopnica pacientovih pravic Maribor

Sedež : Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Maribor

Ljubljanska ul.4/II,

2000 Maribor

Mobitel : 030 464 204

Telefonska številka : 02/333 12 63

E-pošta : adela.postruznik(at)nijz.si

Uradne ure : ponedeljek od 11.00 do 18.00 ure

                     sreda od 9.00 do 14.00 ure

Delo zastopnika je za pacienta brezplačno in zaupno.

Naročanje pacientov za zastopnico :

Ob ponedeljkih in petkih med 8.00 in 12.00 uro

Na mobilni telefon : 041 681 304 pri kontaktni osebi na NIJZ, OE Maribor ga. Niini Pavletič


 

V kolikor bo pacient vložil zahtevo za prvo obravnavo kršitve njegovih pravic neposredno pri pristojni osebi (kadar za zastopanje ne bo pooblastil zastopnika pacientovih pravic), ste v skladu s 63.členom ZPP dolžni najkasneje v 15 dneh po koncu postopka z anonimiziranim zapisnikom obvestiti o zahtevi in obravnavi kršitve zaradi spremjanja stanja na področju pacientovih pravic.