O združenju ZPMS

Združenje zasebnih patronažnih medicinskih sester je na Ustanovnem zboru 8. 12. 2005 v Krškem ustanovilo 18 zasebnih patronažnih medicinskih sester iz Posavja in Kranja. Registrirano je bilo na Upravni enoti Občine Krško, 9. 1. 2006. Združenje je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje zasebnih patronažnih medicinskih sester s sedežem v Krskem.

Združenje s svojimi aktivnostmi omogoča članom, da se srečujejo, spoznavajo in sodelujejo; v ta namen organizira srečanja, posvetovanja, sodelovanje preko spletne strani združenja, delovanje v skupnih projektih in drugih oblikah druženja.
Člani združenja za doseganje zastavljenih ciljev aktivno sodelujejo v skupnih projektih z Zbornico - Zvezo, z njenimi strokovnimi sekcijami in regijskimi društvi.
S sodelovanjem z ustreznimi sluzbami Zavoda za zdravstveno zavarovanje, Ministrstva za zdravje, občin in drugimi, si zdruzenje prizadeva za izboljšanje finančnih in drugih pogojev poslovanja zasebnih patronažnih medicinskih sester.
S promocijo zasebnega dela želijo člani združenja vplivati na hitrejši razvoj zasebne patronažne dejavnosti; v ta namen organizirajo tiskovne konference, dajejo pisne pobude, mnenja, pojasnila in kritike odgovornim institucijam in javnosti.
Združenje obravnava in zavzema stališča do pomembnih vprašanj, ki se nanasajo na položaj in delo zasebnih izvajalcev patronažne zdravstvene nege.
Združenje v primeru potrebe zastopa svoje člane pri prizadevanjih za uveljavljanje pravic s področja opravljanja zasebne patronažne dejavnosti.
Združenje pomaga svojim članom pri reševanju problemov v zvezi z opravljanjem zasebne patronažne dejavnosti.
Člani združenja posredujejo svoje izkušnje bodočim zasebnikom in jim svetujejo v postopkih za pridobivanje koncesij.
Združenje spremlja novosti in spremembe zakonodaje s področja opravljanja zasebne dejavnosti v zdravstvu in s tem seznanja svoje člane.
Združenje si prizadeva za konstruktivno sodelovanje zasebnih izvajalcev patronažne zdravstvene nege z izvajalci v javnih zavodih.
Člani zdruzenja si prizadevajo za solidarnost med seboj in navzven; v okviru zdruzenja organizirajo razne oblike pomoči članom v stiski.
Združenje lahko občasno opravlja pridobitno dejavnost in sicer v obsegu, ki je potreben za izpolnitev osnovnih, nepridobitnih namenov društva, in sicer: organizira razna strokovna predavanja in posvete, izdaja strokovne publikacije, organizira strokovne ekskurzije.

Član združenja lahko postane vsak zasebni izvajalec patronažne zdravstvene nege, ki želi sodelovati v ZZPMS ter delovati za uresničevanje namena in ciljev združenja.

 

Dokumenti: